Email: birou@prclugoj.ro   Tel / Fax: 0256 351 758  Tel: 256 353 487

Veni Sancte

archive

Home mai 2020

Exemple

Veni Sancte

  1. Pfingstnovene zur renovabis-aktion 2020

Gottes Geist schenkt Frieden

Erster Tag | Freitag,
22  Mai 2020

Die Gnade des Heiligen Geistes als Heilmittel Joh 14

Harul Duhului Sfânt ca și mijloc de vindecare

Szent lelek kegyelme mint gyógyír 

1 Tag Joh 14,16-19

…Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi, însă, mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi.

”…en meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd.

Gebet

Scheide nicht von uns, o guter Hirt!

Nein, sende uns deinen allheiligen Geist, dass er unsere Seelen lenke und bestärke, dass er sie erleuchte und heilige.

(Aus der Großen Vesper am Vorabend der Himmelfahrt unseres Herrn)

Zweiter Tag Samstag, 

23. Mai 2020

Versöhnung als Gabe des Heiligen Geistes

Împăcarea darul Duhului Sfânt

Kiengesztelődés mint a Szent lelek ajándéka

  1. Tag Jes 42,1-4

„Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea! Am pus duhul meu peste el; el va aduce popoarelor judecata. Nu va striga, nu-şi va ridica [glasul] şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa. Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge. El va aduce dreptatea cu fidelitate. Nu va obosi şi nu se va descuraja până va aşeza judecata pe pământ, căci insulele aşteaptă legea lui.

Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, 4nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.

Gebet

Denn vor dir haben wir gesündigt,

o Herr, der du auch das Geheime und Verborgene des menschlichen Herzens kennst und allein die Macht hast, die Sünden zu vergeben. Schaffe uns ein reines Herz und stärke uns mit deinem Wege weisenden Geist.

(Aus der Pfingstvigil)

 

Dritter Tag

Sonntag, 24. Mai 2020

Frieden beginnt im Kleinen

Pacea începe în lucruri mărunte

A béke kicsiben kezdődik

  1. Tag 1 Thess 5,16-22

Bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără încetare! Mulţumiţi pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu privire la voi!

Nu stingeţi Duhul! Nu dispreţuiţi profeţiile, dar cercetaţi toate: păstraţi ceea ce este bun! Fiţi departe de orice fel de rău!

Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. 18Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.

Gebet

Herr, Jesus Christus, als Gott sitzest du nun zur Rechten des Vaters, so sende uns herab den Heiligen Geist, auf dass er uns geleite und heilige!

(Aus der Großen Vesper am Vorabend der Himmelfahrt unseres Herrn)

 

Vierter Tag

Montag, 25. Mai 2020

Hass und Lüge etwas entgegensetzen

Să ne împotrivim urei și minciunii 

Gyulolet es hazugsag mint ellentet 

  1. Tag 1 Petr 4,14-16

Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul gloriei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi! Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau hoţ, sau răufăcător, sau ca intrigant, în schimb, dacă [suferă] ca un creştin, să nu se ruşineze, ci să-l glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume.

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten Lelke nyugszik rajtatok. Senki közületek ne szenvedjen azért, hogy gyilkos vagy tolvaj, gonosztevő vagy bujtogató. Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a névvel.

Gebet

Herr, Gebieter, Allherrscher, umgib uns mit deinen heiligen Engeln, bewaffne uns mit den Waffen deiner Gerechtigkeit, umschirme uns mit dem Schutz deiner Wahrheit. Bewahre uns in deiner Macht, errette uns von jeder Drangsal und jedem Anschlag des Widersachers.

(Aus der Vesper am Pfingstsonntag)

Fünfter Tag Dienstag,

26. Mai 2020

Frieden als Grundhaltung

Pacea este o atitudine de bază

A beke mint alaptartás 

  1. Tag Eph 2,13-14a. 15c-22

Dar acum, în Cristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Cristos. Căci el este pacea noastră, … făcând pace, şi să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin crucea prin care a nimicit ura. Venind, el a vestit pacea pentru voi care eraţi departe şi pacea pentru cei care erau aproape, căci, prin el, amândoi avem acces într-un singur Duh la Tatăl. Aşadar, voi nu mai sunteţi străini şi nici oaspeţi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi oameni de casă ai lui Dumnezeu, zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. În el, toată construcţia, ca un ansamblu armonios, se înalţă ca un templu sfânt în Domnul, în care şi voi sunteţi zidiţi ca să deveniţi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.

Most azonban ti, akik „távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk …, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához. Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.

Gebet

Herr Jesus Christus, unser Gott, der du deinen Frieden den Menschen gegeben hast:

Den Geist deiner Weisheit schenke meinen Gedanken, den Geist des Verstandes meiner Unvernunft; mit dem Geiste deiner Furcht überschatte meine Werke, erneuere in meinem Innern einen aufrechten Geist, und mit deinem lenkenden Geist stärke meine ausgleitenden Gedanken.

(Aus der Vesper am Pfingstsonntag)

Sechster Tag Mittwoch,
27. Mai 2020

Die Stärke von Vergebung

Puterea iertării

Az ero a megbocsajtasban

  1. Tag Lk 23,33-34a.39-43

Când au ajuns la locul numit „Craniul”, acolo i-au răstignit pe el şi pe răufăcători, unul la dreapta şi unul la stânga. Atunci Isus a spus: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”… Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta, spunând: „Oare nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine şi pe noi!”. Dar celălalt, luând cuvântul şi mustrându-l, i-a spus: „Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeaşi condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru ce am făcut; dar el n-a făcut niciun rău”. Şi spunea: „Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei veni în împărăţia ta!”. Iar el i-a spus: „Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu mine în paradis!”.

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.”

…Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

Gebet

Darum, erlasse, vergib und verzeihe uns und ihnen als der gütige und menschenliebende Gott unsere Übertretungen, die vorsätzlichen und unvorsätzlichen, die bewussten und unbewussten, die offenbaren und geheimen, welche wir in Werken und welche wir in Gedanken und welche wir in Worten und welche wir in allen unseren Lebensäußerungen und Bewegungen begangen haben.

(Aus der Vesper am Pfingstsonntag)

Siebter Tag

Donnerstag, 28. Mai 2020

Versöhnung, ohne jemanden auszuschliesen

Împăcare fără să exludem pe nimeni

 Megbocsajtas senkinek a kizarasaval 

  1. Tag Apg 10,34-36.44-45

Atunci Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut. El a trimis fiilor lui Israél cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor.

În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru erau uimiţi că darul Duhului Sfânt se revărsase şi asupra păgânilor.

Péter így kezdte beszédét: „Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Ő mindenki Ura… Péter még be sem fejezte a beszédet, s a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad.

Gebet

O Gott, vertreibe alle Finsternis aus unserem Herzen. Schenke uns die Sonne der Gerechtigkeit. Bewahre unser Leben unversehrt unter dem Zeichen und dem Siegel deines Heiligen Geistes und geleite unsere Schritte auf dem Weg des Friedens. (Aus der Pfingstvigil)

Achter Tag

Freitag, 29. Mai 2020

Die Spaltung der Kirche – ein Skandal

Separarea Bisericilor – un Scandal

Egyházszakadás – egy botrány 

  1. Tag Joh 17,21-23

”…ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat‑o, ca ei să fie una, după cum noi suntem una: eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiţi în unire, încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei, aşa cum m-ai iubit pe mine.

Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Gebet

Du allheiliger Geist, aus dem Vater gehst du hervor und bist erschienen durch den Sohn den ungelehrten Jüngern. Rette, die als Gott dich bekennen, und heilige alle!

(Aus der Pfingstvigil)

Neunter Tag 

Samstag, 30. Mai 2020

Der Dialog mit Gott schenkt Seelenfrieden

Dialogul cu Dumnezeu dăruiește liniste sufletească

Istennel folytatott párbeszéd lelki békét ajándékoz

  1. Tag Röm 12,9-18

Iubirea să fie fără ipocrizie, urâţi răul, ataşaţi-vă de bine, iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii! Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului! [Plini] de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune! Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea! Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi! Bucuraţi-vă cu cei care se bucură şi plângeţi cu cei care plâng! Să aveţi aceleaşi sentimente unii pentru alţii! Nu râvniţi la [funcţii] înalte, ci lăsaţi-vă atraşi de cele modeste! Nu vă consideraţi pe voi înşivă inteligenţi! Nu întoarceţi nimănui răul pentru rău, aveţi în vedere [să faceţi] bine înaintea tuturor oamenilor! Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii!

Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben.

Gebet

O Jesus, schnellen und starken Trost schenke deinen Knechten, wenn unser Geist in Kleinmut fällt. Verlass unsere Seele nicht in der Trübsal, geh nicht von unserem Geist in der Not, sondern komme uns immer zuvor, sei uns nahe, sei nahe, der du überall zugegen bist. Wie du allezeit bei deinen Aposteln warst, so vereine dich auch mit denen, die dich ersehnen, o Erbarmer, auf dass vereint wir dir lobsingen und deinen allheiligen Geist verherrlichen.

(Aus der Pfingstvigil)

Read More →
Exemple

Extras din circulara Nr. 534/2020 Noi reglementări ale PS Iosif Csaba Pál, Episcopul nostru
diecezan
1. Celebrarea Sf. Liturghii. Sf. Liturghii, celebrate în prezența credincioșilor, pot avea loc în aer
liber (în fața bisericii, în curtea bisericii sau în grădină), acordându-se o foarte mare atenție
respectării normelor de protecție, păstrând o distanță de 2 metri între fiecare persoană
participantă. Trebuie procedat în așa fel încât, cei prezenți să nu atingă clanțele porților și ale
ușilor, iar acolo unde este posibil, este de dorit să punem la dispoziție credincioșilor căi de acces
separate la intrarea/ieșirea din curte sau grădină.
a. Modalitatea administrării Sf. Împărtășanii
• Înainte și după Sf. Împărtășanie preoții trebuie să-și dezinfecteze mâinile. La momentul
Sf. Împărtășanii și ei vor trebui să folosească măști de protecție. Este permisă doar administrarea
Sf. Împărtășanii în mână. În cazul participării mai multor preoți la Sf. Liturghie, cei care
concelebrează se vor împărtăși „per intinctionem” (prin introducerea sf. Trup în potirul cu sf.
Sânge). Și preoții trebuie să mențină distanța de 2 metri între ei.
• Credincioșii care participă la Sf. Împărtășanie trebuie să mențină distanța de 2 m între ei,
întinzând ambele mâini cât se poate de mult înainte (același lucru îl fac și preoții).
b. Colecta. Donațiile pentru colectă trebuie să fie depuse la plecare, în cutiile sau coșurile aflate la
ieșirea sau la poarta din curtea bisericii, evitând aglomerarea de persoane. Ar fi indicat să fie
depuse acolo și pliante/ foi care să conțină numărul contului bancar al parohiei, fapt care oferă
credincioșilor posibilitatea plății prin transfer bancar. Să ne informăm credincioșii asupra faptului că
își pot trimite donațiile sau plăti contribuția bisericească (cultul) de asemenea prin transfer bancar.
c. Dăruirea semnului păcii. În cadrul Sf. Liturghii este interzis în continuare să se dea mâna cu
ceilalţi participanţi, în momentul dăruirii semnului păcii.
d. Voluntari. Pentru a asigura respectarea reglementărilor în materie de igienă și prevenție vă
rugăm să implicați și voluntari corespunzători.
• În vederea respectării celor descrise mai sus este responsabil parohul sau rectorul bisericii.
În cazul în care observați că într-un anumit loc respectarea deplină a normelor de prevenție și
combatere a răspândirii noului coronavirus nu poate fi garantată, puteți decide în continuare
suspendarea celebrării Sf. Liturghii publice. Despre acest lucru vă rog să înștiințați Ordinariatul
Episcopal prin telefon sau e-mail.
• Noi vom continua să transmitem în direct zilnic Sf. Liturghii pe pagina de Facebook a
Diecezei noastre: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică- TimișoaraBistum-
TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.
• Țineți bisericile deschise cel puțin câteva ore pe zi, astfel încât credincioșii să poată veni
individual pentru a se ruga și a-L adora pe Cristos în Sf. Euharistie. Rog totodată să nu utilizați
nici în continuare aghiazmatarele.
• În afară de Sf. Liturghii și devoțiuni mai mici, parohiile să nu organizeze evenimente cu
participarea unui număr mare de oameni.
• Să oferim credincioșilor posibilitatea de spovadă și să stăm la dispoziția credincioșilor, deoarece
mulți nu au reușit să se spovedească nici de Paști. Spovada să nu aibă loc încă într-un
confesional. În loc de un scaun confesional, utilizați o încăpere potrivită de dimensiuni mari. Se
poate spovedi și în aer liber, dacă acest lucru este realizabil. Atât preotul, cât și cel care se
spovedește să folosească o mască.
2. Vârstnicii, bolnavii. Rugăm credincioșii bolnavi și vârstnici, în vederea protejării propriei
persoane și a sănătății lor, dar și pentru a-i proteja pe ceilalți din jur, să nu vină în sânul comunității

bisericești, până când reglementările pentru combaterea răspândirii noului coronavirus nu intră
într-o altă etapă de relaxare. Cei care prezintă semne ale infectării sau au intrat în contact direct cu
o persoană infectată, îi rugăm să rămână neapărat acasă. Ei vor participa și în continuare prin
transmisiunile online sau prin mass-media la Sf. Liturghii și rugăciuni comunitare.

Read More →

Anunturi

1. Sfântul Părinte Papa Francisc ne reamintește despre lucruri cunoscute din
viață: rugăciunea în familie, despre cele recitate la mesele din timpul zilei și cu
ocazia unor sărbători, la rozariul recitat în familie, citirea și meditarea din
Biblie. În luna mai sunt binevenite aceste întâlniri de rugăciune regulată în
familiile din parohia noastră. În fiecare zi dăruiți-vă 20-30 minute pentru
rugăciunea în comun. Povestiți-ne cum v-ați rugat! La fel vom face și noi, cei
din casa parohială!
2. Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor venite din partea unor parohii și a
unor credincioși, dar și pentru a găsi noi modalități de adaptare la mijloacele
moderne de plată, Episcopia Romano-Catolică de Timișoara prin prezenta aduce
la cunoștința celor interesați și posibilitatea de a achita taxa de cult bisericesc și
online de către credincioșii parohiilor noastre care doresc acest lucru. Desigur
că rămâne în vigoare și plata fizică, efectuată de către enoriași la biroul
parohial, însă încurajăm totodată, mai ales în contextul actual, efectuarea acestei
plăți și online, pentru a se evita deplasarea credincioșilor la parohie și pentru a
facilita achitarea acestei datorii creștine de plată a cultului bisericesc.
Mulțumim tuturor credincioșilor pentru grija pe care o poartă comunităților
noastre, implicit comunității noastre din Lugoj!
Vă punem la dispoziție datele bancare pentru viramente online ale contribuției
bisericești anuale (cult) :
Denumire: Parohia romano catolică Lugoj
Sediu: 305500 – Lugoj, Str.Bucegi Nr.4 , Timis
Cod fiscal: 4989291
IBAN: RO15RNCB0252007376390001
deschis la deschis la BCR – Sucursala Lugoj
3. Suntem în plină transformare a mijloacelor de comunicare din parohie prin
fibră optică. Până se va realiza trecerea efectivă, nu vom putea transmite în
direct, așa cum v-am anunțat duminică, devoțiunile din mai și sfintele liturghii
din serile respective. Sperăm ca până duminică 10.5 să putem celebra Euharistia
astfel încât să vă puteți alătura din nou pe canalul de Youtube , cât și prin
contul de Facebook al parohiei noastre, intrând direct de pe situl:
www.prclugoj.ro

Read More →